onsdag 9 juli 2008

Den bistra verkligheten vad gäller Svenska kyrkans ekonomi

Påskvänner!

Nu har ju K-G Larsson föregått med dåligt exempel och lämnat Svenska kyrkan. Det är andra som borde göra det, tycker jag. Men för oss som är kvar kan Yngve Kalins artikel "Den bistra verkligheten" ur Svensk Pastoraltidskrift nog ha visst intresse.

Håller verkligen Svenska kyrkans organisation ens vår livstid ut? Får jag någon anställning som kantor efter min kantorsutbildning eller kommer det mesta att i fortsättningen - liksom i så många EFS-bönhus genom åren - bygga på ideell medverkan.

Svenska kyrkans framtid är höljd i dunkel. Men Kristi kyrka har stora löften, och går vi med Jesus behöver vi inte vara rädda. Går Svenska kyrkan den vägen är också Svenska kyrkans framtid ljus. Bortom den rika stats- och politikerkyrkan finns stora andliga möjligheter. Visst kan EFS vara med och visa vägen?

Frukta ej du Guds församling,
Herrens Ande bor i dej.
Helig eld ska brinna,
du ska övervinna,
dödens portar hindrar inte dej.
//: Jesus har makt, han har all makt,
han vunnit seger på Golgata ://

Inga kommentarer: