onsdag 21 mars 2018

Rappman och Jackelén

Påskvänner!

Jag har ju inget jättestort förtroende för Svenska kyrkans biskopar (även om det finns grader även där). Men enkel rättvisa kräver att jag så här på internationella Downs-dagen ger Rappman i Göteborg ett erkännande för att hon tydligare än andra biskopar talat om "en farlig utveckling" när det gäller avlivning av foster bl.a. med Downs syndrom.

Både hon och de andra kunde förvisso vara ännu tydligare. Men i alla fall.

Och Antje Jackelén och Sveriges Kristna Råd skrev en bra artikel om konfessionella skolor häromdagen. Det bör i dessa tider noteras med tacksamhet.

Katekesfråga 17: När fruktar vi Gud över allting?

Kyrkoherden i Gustav Vasa och Hedenius´ profetia

Påskvänner!

Ja, så var vi där igen. (Ni minns väl "prästen" Ulla Karlssons mindre uppbyggliga passionsbetraktelser i Kyrkans Tidning för några år sedan?). Nu är det bl.a. kyrkoherden i Gustav Vasa, Åke Nordström, som, med hänvisning till både Bonhoeffer och (naturligtvis!) Martin Luther har fått för sej att en kan vara kristen utan Gud, om denne definieras som en "från människan oberoende, självständigt handlande och skapande kosmisk makt." 

Just inför Jungfru Marie bebådelsedag påpekar skribenterna att "det är dags att börja vara öppen och tydlig med att en levande kristen tro inte behöver innehålla en förmodern världssyn med övernaturliga inslag" (som t ex inkarnationen). Så "det är dags att överge den tömda symbolen att Jesus nedsteg från ovan där och öppet omfamna att hans gudomlighet kommer sig av att det är vi som i tro erkänner honom som Kristus. Att vi låter honom, enligt Luthers funktionella gudsdefinition, vara den som vi väntar oss allt gott av och som vi i all nöd tager vår tillflykt till."

Hm, jag tror inte att jag i min nöd tänker ta min tillflykt till en snubbe som i verkligheten var en vanlig august men som blir "min gud" om jag väntar mej allt gott av honom. Det blir väl bara en avgud om han inte verkligen är Gud? (Enligt Luthers definition kan ju min plånbok vara min gud, men då med synnerligen litet g). Och jag föredrar nog öppna ateister framför ulvar i fårakläder.

Rakt på sak: Hur i hela fridens dar kan såna här snubbar få bli präster och t o m kyrkoherdar (eller tänker Eva Brunne gripa in nu före pensioneringen?) medan det råder prästvigningsstopp för bekännelsetrogna lutheraner från laestadianien, rosenianien (Elm-Bv) och schartauanien? (Plus "rosendahlianien" om de högkyrkliga kan kallas så). Det är ju helt enkelt en uppenbar skandal! En galenskap i Israel, för att uttrycka sej gammaltestamentligt!

Det här berör Efs i allra högsta grad - markerar vi inte rejäl distans kan ju den där Åke Nordström för allt jag vet föreslås till nästa missionsföreståndare. Och tiger vi när högkyrkliga eller elm-bv:are vägras prästvigning medan sådana som Åke får vigas får vi skylla oss själva om Efs snart inte längre får sina präster vigda p g a deras äktenskapssyn!

Apropå bibelsyn och "poetiska" tolkningar även av kristendomens kärndogmer tror jag att Ingemar Hedenius fortfarande har ett ärende till oss alla. (Jag har citerat honom förr och hoppas fortfarande att det ganska långa citatet håller sej inom citaträttens regler). Avsnittet - ursprungligen från 1948 - förtjänar att bli klassiskt.

HEDENIUS´ PROFETIA
(ur Tro och vetande, Bonniers 1971, s. 120f)

Låt oss till sist betrakta, hur kristenheten och kyrkan skulle te sig, om man mera allmänt upphörde att i sitt inre hålla det trodda för sant och dock fortfore att liksom leva i den kristna tron. Det skulle väl först och främst innebära, att det halvt hysteriska fenomen, som jag i annat sammanhang har beskrivit och kallat patetisk tro utan täckning, bleve satt i system. Hur det skulle se ut, är lätt att föreställa sig.

Men anta, att utvecklingen gick ännu ett steg, så att dessutom de kristna själva finge insikt om att de inte håller kristendomen för sann – att de bleve medvetna om att sanningsfrågan är alldeles likgiltig för deras tro. Då skulle en egendomlig parodi bli satt i scen. Till det yttre skulle väl inte skillnaden vara så stor, jämfört med hur det är nu. Gudstjänster med altartjänst och predikan, dop, konfirmationer, nattvardsfiranden, bröllop och jordfästningar, kristlig verksamhet bland ungdom och gamlingar, husandakt, böner och sånger, allt detta skulle vi ha och många människor som ägnade sig däråt och ännu fler som hörde på.

Men vid närmare undersökning skulle en märkvärdig mentalitet komma i dagen. Inte bara den mest fullständiga likgiltighet för om det är sant, att Gud verkligen har sänt Kristus och att de som tror på honom skall få evigt liv. Utan också, åtminstone i många fall, en övertygelse om att det naturligtvis inte är så, att det är orimlig ”metafysik” att hålla sådant för sant. Därmed skulle inte bara all fruktan och bävan utan också allt hopp och all längtan vara försvunna ur det religiösa livet.

Som ett tomt skal skulle dock inte kyrkan kunna fortsätta. Andra moment i fromhetslivet än de rent religiösa skulle träda i förgrunden, nämligen momenten av förströelse och gemenskap med likasinnade. Ceremonier och böner, psalmer och predikningar skulle bli ett slags högtidliga sällskapsnöjen i traditionella former. Prästernas granna skrudar och gammalmodiga språk, sången och musiken, nattvardens utskänkning av bröd och vin, allt skulle nog ge upplyftning, och milda känslor av gemenskap med bröderna i ”tron” skulle värma hjärtat. Bismaken av kulturhistoriskt pikanteri, av något för länge sedan borttappat men dock i anden närvarande, skulle sätta pricken över i.


Men liknar inte detta något helt annat? Skulle man inte längta efter gudstjänsterna på alldeles samma sätt som många generationer av hyggliga borgare har längtat efter en afton i S.H.T. eller Par Bricole? Skulle man inte liksom dessa då och då även förgylla vardagslivets tråk och tvång med ett eller annat ord ur sin kära sällskapsordens heliga skrift eller ritual?

Sjung och läs nu Bacchi böner,
se det våta titelblad,
där han tröstar sina söner
och gör en bedrövad glad.
Läs då min granne; hör klockorna gå;
sjungom då alla, båd stora och små.
Kör: Gutår! Gutår!

I all sin enkelhet återger Bellmans Bacchi böne- och sententiebok, den stirrande församlingen till tröst och styrko, skriven till en gammal vacker psalmmelodi, ganska bra mentaliteten i en dylik urblåst kyrka. En gud anropas, som ingen ett ögonblick tror existerar, men det förhöjer bara stämningen. Och inte blir det längre fråga om någon frälsning från synden eller något hopp om ett bättre liv. Det är självklart att den verkliga alkoholismen och förfallet ligger utanför sällskapsbrödernas av trevnaden behärskade horisont. Därför sjunger de om synd och frälsning på ett alltigenom förnöjsamt sätt.

Fader Bacchus om så händer,
att ditt barn ej mer förmår,
men på gator, torg och gränder
som en skugga går och står;
värdes du barnet då själv till dig ta
och till friskt vatten det leda och dra.
Kör: Gutår! Gutår!

Ja, själva döden kommer inte längre i betraktande, helt enkelt därför att denna psalm inte har vare sig religiösa eller metafysiska perspektiv på detta fenomen. Dödens problem ligger utanför sällskapsbrödernas intressen. Allt är lyrik och mynnar ut i den tanklösaste fromhet.

Sen som jag fått allt fullkomna,
frisk som blomman i sin fröjd,
så lät mig då sakta somna
väl otorstig och förnöjd.
Låter oss bedja som Bacchus oss lärt,
leve då allt vad hjärtat har kärt!
Kör: Gutår! Gutår!

Huruvida sen sådan utveckling av andelivet i vår kyrka skulle betyda ett framsteg i kulturellt avseende, skall inte diskuteras här. Mycket skulle utan tvivel kunna anföras både för och emot en sådan uppfattning. Jag konstaterar blott, att det är långt kvar, innan detta tillstånd är uppnått, och att det skulle innebära försvinnandet av all kristen tro, i den betydelse svenska språket för närvarande använder detta uttryck, ifall det uppnåddes.

Kommentar från avskrivaren: Månne det fortfarande är lika långt kvar, innan detta tillstånd är uppnått, då ”allt är lyrik och mynnar ut i den tanklösaste fromhet”?

Katekesfråga 16: Vad befaller Gud i första budet?

söndag 18 mars 2018

En god betraktelse av Ragnar Persenius

Påskvänner!

Har just läst en god betraktelse av Ragnar Persenius med anledning av både Midfastosöndagen och Jungfru Marie bebådelsedag. Läs den du också! Den enda lilla anmärkning jag har är väl att "tro på Jesus" och "komma till Jesus" noga taget är synonymer, där den ena saken inte är en prestation mer än den andra. Men visst måste vi komma till Jesus för att få liv, och det är bra att Ragnar påpekar det. Tack!Katekesfråga 15: Hur sker avguderi?


lördag 17 mars 2018

Lennox om Hawking

Påskvänner!

Ingen vidare bildkvalitet, men mycket god språklig och innehållslig kvalitet i denna intervju med professor John Lennox med anledning av generationskamraten Stephen Hawkings död i onsdags på internationella pi-dagen. Kanske kan den ge även somliga Efs-are något att tänka på?

 

21/3: Lägger till ett äldre klipp med filosofen William Lane Craig där han addresserar Hawking: Katekesfråga 14: Vad förbjuder Gud i första budet?

måndag 5 mars 2018

Rosenius om påskalammet

Påskvänner!

Jag hör visserligen till dem som tycker att det var onödigt och kanske också lite löjligt att utlysa ännu ett Rosenius-år (150 år sedan han dog) när vi alldeles nyss haft ett (200 år sedan han föddes). Men hans betraktelser kan vi ju läsa ändå. Och dagens Rosenius-betraktelse var verkligen alldeles extra stark så här i påskfastan och inför påskfirandet: Lammet måste ätas helt.

Försöker ta till mej denna undervisning. Ska jag alls ha Frälsaren behöver jag hela Frälsaren, inte bara en del av honom. Inte bara det jag tycker är skönast. Både i vardagens familjeliv och under helgens högtidsstunder. Inget snack om att jag behöver det. Det är kanske så för dej också?  

"If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all."

Och imorgon bär det av till Lule.

Katekesfråga 13: Vem är Gud?


söndag 4 mars 2018

Sophia Elisabeth Brenner om Nattvarden:

Mer är mig ej förunt, ej bör mig mera veta
och mer begär jag ej: det är och blir mig nog,
att den mig återlöst, förrän han avsked tog,
sig själv har skiftat ut och bjudit alla äta.

O himmelsk Kost och Värd! Låt aldrig mig förgäta,
påminn mig allt för ett den gunst dig därtill drog,
styr ock mitt blinda vett långt bort från denna bog
att sådan hemlighet av förvett efterleta.

Jag tror och vet förvisst att jag min Jesus får
här under bröd och vin - och vad jag ej förstår
har ingen ängel än sig understått att skåda.

Så kom, min Själavän, förena dig med mig
på obegripligt sätt, så finner Satan sig
med all sin makt för svag för oss förenta båda.

S E Brenner:
Litografi av Johan Cardon

Katekesfråga 12: Vad är huvudsumman av lagens bud?

Luther om nattvarden

Påskvänner!

Leonardo da Vinci - The Last Supper high res.jpg

Så här en timme före högmässan kan det kanske passa att påminna både oss Efs-are och andra om orden i Martin Luthers företal till lilla katekesen (1529):

Slutligen vill de inte mer gå till nattvarden, nu när påvens tyranni är avskaffat, utan föraktar den. Det är nödvändigt att förmana dem i detta avseende, men på ett sådant sätt att vi inte tvingar någon till tron eller nattvarden eller ställer upp någon lag eller bestämd tid och plats, utan predikar så att de driver sej själva till nattvarden och liksom tvingar oss präster att ge dem sakramentet. Detta gör man på det sättet, att man säger till dem: Den som inte begär eller söker sakramentet åtminstone en eller kanske fyra gånger om året, om honom måste man befara att han föraktar sakramentet och inte är någon kristen, liksom den inte är någon kristen som inte tror evangeliet eller vill höra det. För Kristus sa inte "låt det vara" eller "förakta det", utan "så ofta ni dricker, gör det" o.s.v. Han vill att det verkligen ska göras och inte alldeles underlåtas och föraktas. "Gör det" säger han.

Men om någon inte sätter värde på sakramentet, är det ett tecken på att han ingen synd har, inget kött, ingen djävul, ingen värld, ingen död, ingen fara, inget helvete, det vill säga han tror inte på något sådant, även om han sitter upp till öronen i det och två gånger om är i djävulens våld. Tvärtom har han ingen nåd, inget liv, inget paradis, ingen himmel, ingen Kristus, ingen Gud och inget gott. För om han trodde att han hade så mycket ont och behövde så mycket gott, så skulle han inte överge sakramentet, där hjälp vinns mot så mycket ont och så mycket gott ges. Man skulle inte heller behöva tvinga honom med någon lag till sakramentet, utan han skulle själv ila till det, tvinga sej själv och nödga dej att ge honom sakramentet.

Till detta behöver du inte i detta stycke ställa upp någon lag som påven. Framställ bara tydligt vilken nytta och skada, nöd och hugnad, fara och hjälp som är förknippad med detta sakrament, så ska de väl komma utan ditt nödgande. Men om de inte kommer, så låt dem fara och säg dem, att de som inte aktar på eller känner sin stora nöd och Guds nådiga hjälp, de är i djävulens våld. Men om du inte allvarligt lägger fram detta eller om du gör en lag och ett gift av det, så är det ditt fel att de föraktar sakramentet. Hur skulle de kunna vara annat än tröga, om du sover eller tiger? Ge därför akt på detta, kyrkoherde och predikant! Vårt ämbete har nu blivit något annat än det var under påven. Det har nu blivit något allvarligt och frälsningsbringande. Därför är det nu förbundet med möda och arbete, fara och anfäktelse, därtill ringa lön och tack i världen. Men Kristus ska själv vara vår lön om vi arbetar troget. 

Härtill hjälpe oss all nåds Fader, vilken vare tack och lov i evighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Katekesfråga 11: Varför måste Guds lag uppenbaras i ordet?

lördag 3 mars 2018

Rosenius om rättfärdiggörelsen (frikännandet) genom gärningar

Påskvänner!

Idag, den 3 mars, ger Rosenius en klar och tydlig undervisning om gärningarnas betydelse vid den frikännande - eller fällande - domen på den yttersta dagen. Det är nog inte alltid "rosenianska" predikanter varit lika tydliga som han på den här punkten.

Rosenius skriver även (i sin romarbrevskommentar): "Den genom tron rättfärdige Abraham visade sig genom gärningar vara en sådan. Och det är detta Jakob menar när han skriver att Abraham vart rättfärdigad av gärningar."

Katekesfråga 10: Varigenom förnimmer vi Guds lag i vårt hjärta?

John Lennox är inte dum
Katekesfråga 9: Hur uppenbarade Gud sin lag, innan den uppenbarades i ordet?

fredag 2 mars 2018

Från 1 mars till 1 april

Påskvänner!

Bildresultat för Kaj Munk pictures

Igår, den förste dag i marts, gick den danske diktarprästen Kaj Munk ut och fann en blåsippa. Den inspirerade honom till nedanstående odödliga dikt, "Den blå anemone".1. Hvad var det dog, der skete?

Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smeltes ved at se det
den förste dag i marts. 
Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit sølvblå flor 
et stænk af himlens tone? 
Den lille anemone, 
jeg planted der i fjor. 

2. På Lolland jeg den hented, 

et kærtegn fra min fødeø. 
Så gik jeg her og vented 
og tænkte, den må dø; 
den savner jo sit skovkvarter, 
sin lune luft, sit fede ler; 
i denne fjendske zone 
forgår min anemone, 
jeg ser den aldrig mer. 

3. Nu står den der og nikker 

så sejersæl i Jyllands grus, 
ukuelig og sikker 
trods ensomhed og gus, 
som om alverdens modgang her 
har givet den et større værd, 
en lille amazone 
og dog min anemone 
som søens bølge skær. 

4. Hvad var det dog der skete? 

Mit vinterfrostne hjertes kvarts 
det smelter ved at se det 
den første dag i marts.
Jeg tænkte "evigt skildtes ad 
min sjæl og glæden", da jeg sad 
i vint'rens grumme done. 
Nu gør min anemone 
mit hjerte atter glad.  

5. For denne rene farve 

den er mig som en vårens dåb, 
den la'r mig nyfødt arve 
en evighed af håb. 
Så bøjer jeg mig da mod jord 
og stryger ømt dit silkeflor, 
en flig af nådens trone. 
Du lille anemone, 
hvor er din skaber stor!


Och när vi om en månad firar påskdagen den 1 april kan vi gärna citera den av nazisterna mördade Munks ord: "La dem slå oss ihjel Langfredag - vi lurer dem Påskemorgen!" Det är biskopens replik ur Munk-dramat "Han sitter ved smeltedigelen" från 1938 - som nu alltså fyller 80 år, samma år som vi också firar att det är 120 år sedan Kaj Munk föddes. Den 4 januari 1944 blev hans "Langfredag". Och vi får be med den sjungna begravningsbönens ord: "När evighetens påsk gryr över jordens gravar, låt oss av nåd få uppstå till evigt liv."
Katekesfråga 8: Vad är 10 Guds bud?