tisdag 27 december 2016

Johannes Evangelistens dag eller Tredjedag Jul

Påskvänner!

Vi som trots Gustav III:s helgslakt 1772 (ett 20-tal helgdagar väck på ett bräde!) fortsätter fira Tredjedag jul, även kallad Johannes Evangelistens dag, vi läser som episteltext 1 Joh. 1:9-2:6Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

Och som evangelietext läser vi Joh. 21:19-24Jesus sade till honom: ”Följ mig!” Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus: ”Herre, hur blir det med honom?” Jesus svarade: ”Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.” Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö utan: ”Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?” Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant.

Och vi sjunger eller läser de i 1697 års koralbok föreslagna tredjedagjul-psalmerna O Jesus Krist som mänska blev samt Var man må nu väl glädja sig (härliga också som julpsalmer!).

Eventuellt tar vi också fram Luthers kyrkopostilla och läser bl.a. detta i predikan på Tredjedag jul:

Oaktat alla helgons exempel och leverne, bör var och en sköta det honom befallt är, och taga vara på sin kallelse. O, en nödvändig och hälsosam lärdom! Det är en gångbar villfarelse, att vi se uppå helgonens gärningar, och huru de hava vandrat, och vilja görat efter, menande det vara ganska väl gjort. Därtill hjälpa och driva oss de onyttiga svassare, som predika oss de kära helgonens leverne och föreställa dem folket icke rätteligen till exempel. Däremot talar nu här Kristus. Petrus är en förebild till sådana villfarande vandringsmän. När Kristus hade befallt honom att genast följa honom, så vänder han sig om och ser efter en annan och bryr sig om, vart då den skulle taga vägen, som Jesus älskade.

Så göra ock dessa: de låta ligga det dem befallt är, och se uppå andras vandel och gärningar, dem Gud älskar, de äro helgonen. Därför rycker Kristus dem tillbaka, och säger: vad kommer det dig vid, vart han går? Följ du mig, och låt mig sörja för honom. Ja, än om jag ville att han skulle bliva, skulle ock du därför vilja bliva? Menar du, jag vill hava detsamma av dig som av honom? Nej, icke så: sköt du det dig tillkommer och vad jag säger dig: denne skall ock väl finna sitt. Jag vill hava mångahanda tjänare, men de skola icke alla hava ett och samma göromål.

Fortsatt god julhelg alltså! Imorgon firas Fjärdedag Jul eller Värnlösa barns dag med julfest på EFS i Njutånger! Alla är mycket välkomna!

Inga kommentarer: