måndag 17 mars 2014

Lilla katekesen - för de olärda kyrkoherdarna och predikanterna

Påskvänner!

I går kväll var det festligt värre på bönhuset i Njutånger - barnkören sjöng med liv och lust finfina sånger i två omgångar. Dessemellan hade vi fika och en andakt, där Katarina läste Tomas Sjödins text om Aftonbön. (Ja, det är helt sant att aftonbönen med barnen är en hjälp också för oss vuxna att få ett regelbundet böneliv!). Lite allsång också, bl.a. Tänk att få vakna - "Nu är det morgon" hade ju inte gått att sjunga på kvällen! Vi bad Gud som haver tillsammans och sjöng "Må din väg gå dej till mötes".Barnsångarlägren närmar sej. Tänk så viktigt att få berätta och sjunga om Jesus i olika sammanhang! B, så får du C! (Be också för "Bibeläventyrarna" som nu är ute på skolorna och visar och berättar).

Vi använder sällan Luthers lilla katekes nuförtiden, men så var den också egentligen avsedd för "de olärda kyrkoherdarna och predikanterna" snarare än för barnen!

Jag tror jag måste citera reformatorn Martin från hans förord till lilla katekesen - vilket vad jag kan se inte översatts av biskop Aurelius och komminister Cöster i den senaste svenska utgåvan - och man kan ju verkligen undra om reformationsbehovet och biskopsansvaret är mindre i Sverige idag än i Tyskland 1529:

Från Martin Luther till alla trogna, redliga kyrkoherdar och predikanter. Nåd, barmhärtighet och frid i Kristus Jesus, vår Herre.

Till att avfatta denna katekes eller undervisning i kristendom i en så kort, enkel och lättfattlig form har jag drivits och nödgats genom den beklagliga, jämmerliga nöd, som jag helt nyligen lärt känna, då också jag varit ute som visitator. Hjälp, käre Gud, så mycket elände jag har sett! 


Det olärda folket, särskilt i byarna, vet ju alls ingenting om den kristna läran, och tyvärr är många kyrkoherdar alldeles oskickliga och oförmögna att ge undervisning. Men ändå ska alla kallas kristna, vara döpta och undfå det heliga sakramentet, fastän de varken kan Fader vår eller Tron eller de Tio buden. De lever tanklöst som den kära fänaden och de oförnuftiga svinen, och där evangelium kommit, har de i alla fall riktigt lärt att missbruka sin frihet. 


O, ni biskopar, hur vill ni stå till svars inför Kristus, för att ni så skändligt har låtit folket vara och inte ett ögonblick vårdat er om ert ämbete? Må ingen olycka träffa er!


O Herre Gud, låt oss ha kvar
den bibel du oss givit har
och Martin Luthers katekes
där biblisk undervisning ges!

(gammal bönesång, övers. av Per Jonsson 1928-1998)

Inga kommentarer: