torsdag 25 februari 2016

Biskop de facto Joel Wadström tar till orda

Påskvänner!

Verkliga biskopsord i Dagen. Fast inte från en biskop de jure. Tack till teol. kand. Joel Wadström.

Detta gäller också EFS. Från gamla Sjömanskyrkan i Gävle berättas följande från den legendariske predikanten och bokbindaren Pehr Pehrssons tid (i EFS:s 75-årsskrift 1931, del II, s. 195):

Några år senare var en ung pastor S., känd för sin radikala teologi, förordnad i Gävle. Han begärde 1908 att få predika i Sjömanskyrkan men vägrades. Ett dittills utgående anslag från en stiftelse, "Sofia Magdalena kyrkoråd", sattes därmed på spel för den ekonomiskt långt ifrån välsituerade föreningen. Den skrev emellertid: "Då pastor S. genom sin obestämda och vacklande hållning till vår kyrkas bekännelse och lära och genom sin verksamhet även väckt oro och misstämning särskilt inom religiöst intresserade kretsar både i Gävle och i den församling, dit han förut varit missiverad, så hemställes, att S. ej måtte tilldelas några predikoturer i Sjömanskyrkan." Det beklagades om bandet skulle slitas, men "handlingssättet är ej förestavat av maktlystnad utan endast av vår innerliga önskan att i vår kyrka höra en förkunnelse, som, på samma gång den är positivt kristlig-evangelisk, även är bekännelsetrogen. I detta får nämligen efter vår åsikt ej den enskilde prästmannens egna funderingar och infall vara normerande."

Liksom inte heller den enskilde biskopens och ärkebiskopens. Ord och inga visor från Gävle lutherska missionsförening för 108 år sedan. Helt i överensstämmelse med väckelseledaren Ole Hallesbys linje sådan den uttrycks i Vort forhold til vranglaeren.

Men vilken EFS:s linje är idag, lokalt och centralt, kan man fundera på. Själv upplever jag att vi hyser större "vördnad för ämbetet" än t.o.m. de högkyrkliga och frejdigt bjuder in biskopar av de mest liberala kulörer till våra större möten. Ska det vara nödvändigt? ELM-BV gör det ju inte, men så är deras predikanter inte heller underställda biskoplig tillsyn. Lokalt är nog urskiljningsförmågan bättre, men...

Var på tidens tecken vaken,
var vid dess fördärv ej stum.
Låt den helga ljusastaken
inte stötas från sitt rum.
Bäva ej i stormig tid,
manligt emot ulvar strid,
tåligt Kristi smälek lid.

Inga kommentarer: