onsdag 24 februari 2016

Betraktelse på S:t Rosenius´ dödsdag

Påskvänner!

C O Rosenius (1816-1868)

Idag, den 24 februari, skildes Carl Olof Rosenius hädan vid 52 års ålder 1868. Läs gärna hans originella och uppmuntrande dagbetraktelse för denna dag.

Det är evigt liv att känna
Gud som sin vän.
Sälla de som funnit denna
vår bäste vän!
Ja, för evigt sälla, rika,
andra kan ju dö och svika,
denne vän är alltid lika 
- o vilken vän! 

(C.O.R.)(Läs gärna gravstenshälsningen 2 Kor. 5 och Höga Visan 2:16)

Högt bland nordens fjäll och dalar, där de djupa strömmar gå, 
och där i högtidlig tystnad skogens mörka furor stå, 
där det klara norrsken flammar i den stilla vinterkväll, 
där en stund vi vilja dröja i det gömda herdetjäll. 

Enkelhet i allt där råder, stilla huslighet och flit, 
världens myckna larm och oro hitta icke vägen dit, 
men från skilda trakter samlas hopar av den klena hjord, 
som därinne hult bespisas med det dyra nådens ord. 

Gamle lärofadern Luther funnit nya vänner här, 
och med samma kraft som fordom, samma vittnesbörd han bär 
om Guds nåd i Kristus Jesus och om den rättfärdighet, 
som för Gud allena gäller, men av egen dygd ej vet. 

Och i gömda herdetjället, liksom förr i Wittenberg, 
trängde reformatorns kraftord mäktigt genom ben och märg,
talande om tro och bättring, lag och evangelium 
samt om bådas gagn och nytta, men på sina skilda rum, 

manande till heligt allvar och försakande av allt 
som ej går av tro och kärlek och har guldets äkta halt; 
men ock tröstande de svaga, som i andens kamp och strid, 
helt förtvivla på sig själva och i Kristus blott ha frid. 

Så den ädla säden grodde efter trenne sekler än, 
Luther bar den ut med tårar, Herren själv gav liv åt den. 
och en gång, när alla mogna vetekärvar samlats in, 
skall den sången ännu klinga: "Äran, Herre, är blott din." 

- - -


Men om vi nu skulle vandra spörjande bland vårt folk: 

"Vem har Herren här bland eder brukat till sin viljas tolk? 
Vem har, framför många andra, framlagt nådens lära klar?" 
skulle tusen röster svara: "Vår Rosenius det var!"

Gud ske lov för vad han givit! Gåvan står ännu oss kvar, 
fastän trogne såningsmanen re´n sitt värv fullbordat har! 
Luther är ej död - han talar än vid folks och troners fall, 
så Rosenius i Norden efter sekler leva skall! 

Lina Sandell (L.S), Korsblomman 1869 (Ur "Bilder ur Rosenii liv")

Inga kommentarer: