måndag 2 april 2018

Den evangeliska Rosenkransen

Påskvänner!

Det kristna halsbandet Rosenkransen är faktiskt inte så dumt - i varje fall inte i evangeliserad tappning. Ett sätt att se och följa Nya testamentets framställning av Jesus med hans mor Marias ögon.Detta är den evangeliska rosenkransen, lik den romerska (med dess uppbyggliga betraktelser eller meditationer) utom i det att Ave Maria inte läses 10 gånger vid varje mysterium (utan bara vid bebådelsen och besöket hos Elisabet). Vill någon inte ersätta Ave Maria med förslagen nedan, t.ex. för att de inte alltid utgörs av en uttrycklig bön, kan man enligt ortodox tradition istället be Jesusbönen: "Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare".

Börja vid korset (om så önskas: gör korstecknet, kyss korset) och läs trosbekännelsen (Apostolicum eller Nicenum). 

Därefter - vid första pärlan - Herrens bön.  

Istället för tre Ave Maria, läs vid andra pärlan den aronitiska välsignelsen (4 Mos. 6:24-26), tredje pärlan den apostoliska välsignelsen (2 Kor. 13:13), fjärde pärlan bibelns sista verser (Upp. 22:20-21). 

Vid femte pärlan läs Gloria Patri: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet, amen.

Framme vid låset med den lilla Mariabilden, be: Himmelske Fader, låt oss likt jungfru Maria bevara ditt ord i våra hjärtan och där begrunda det. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus. Amen.

Glädjens mysterier 
(förslagsvis måndagar och lördagar):

1) Kristus blir människa i jungfrun Maria (Luk. 1:26-38)
Begrunda inkarnationens mysterium under det att du 10 gånger (1 gång för varje pärla) läser första delen av Ave Maria (änglahälsningen): Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig! Därefter Gloria Patri.

2) Jesus i Maria på besök hos Elisabet (Luk. 1:39-56)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 gång för varje pärla) läser andra delen av Ave Maria (Elisabets hälsning): Min Herres mor, välsignad är du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt, Jesus. Därefter Gloria Patri.

3) Jesus föds (Matt. 1:18-25, Luk. 2:1-21)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser änglarnas doxologi: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människorna ett gott behag. Därefter Gloria Patri.

4) Jesus bärs fram i templet (Luk. 2:22-40).
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Symeons tackbön: Nu låter du din tjänare gå hem i frid, enligt ditt löfte, ty mina ögon har sett din frälsning. Därefter Gloria Patri.

5) Jesus återfinns i templet (Luk. 2:41-52)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesu egna ord: Varför behövde ni söka efter mig? Visste ni inte att jag bör vara där min Fader bor? Därefter Gloria Patri.

Ljusets mysterier 
(förslagsvis tisdagar):

1) Jesus döps (Matt. 3:13-17, Luk. 3:21-22)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Johannes Döparens presentation: Se Guds Lamm (eller. O Guds Lamm) som tar bort världens synd! Därefter Gloria Patri.

2) Jesus förvandlar vatten till vin (Joh. 2:1-12)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Marias uppmaning: Allt vad han säger er, det ska ni göra! Därefter Gloria Patri.

3) Jesus förkunnar himmelriket i ord och handling (Mark. 4:30-34, Luk. 17:20-21)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också! Därefter Gloria Patri.

4) Jesus förklaras på berget Tabor (Matt. 16:28-17:13, Luk. 9:27-36)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Faderns ord Detta är min älskade Son, han är min utvalde. Lyssna till honom! Därefter Gloria Patri.

5) Jesus instiftar nattvarden (Matt. 26:26-29, Luk. 22:14-23)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden: Detta är min kropp som blir offrad för er. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Därefter Gloria Patri.

Smärtans mysterier
(förslagsvis onsdagar och fredagar)

1) Jesus lider i Getsemane
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusoren: Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt, men inte som jag vill utan som du vill. Därefter Gloria Patri.

2) Jesus blir dömd och torterad
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser översteprästen Kajfas´ ord: Det är bättre att en man dör för folket än att hela folket förgås. Därefter Gloria Patri.

3) Jesus blir krönt med törnen
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Pilatus´ ord: Detta är Jesus från Nasaret, judarnas konung. Därefter Gloria Patri.

4) Jesus bär sitt kors
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Paulus´ ord: Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än Jesu Kristi kors. Därefter Gloria Patri.

5) Jesus dör på korset
Begrunda detta mysterium under det att du läser rövarens bekännelse och bön: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike och sedan Jesu sju ord på korset: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör, Sannerligen, i dag ska du vara med mig i paradiset, Kvinna, se din son - Där är din mor, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?Jag är törstig, Det är fullbordat, Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Och till slut: Denne man har inget ont gjort och Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa). Därefter Gloria Patri.


Härlighetens mysterier 
(förslagsvis torsdagar och söndagar)

1) Jesus uppstår
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden: Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Därefter Gloria Patri.

2) Jesus far upp till himmelen 
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser ängelns ord: Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Därefter Gloria Patri.

3) Jesus sänder Anden    
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden: När Hjälparen kommer som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Därefter Gloria Patri.

4) Jesus tar sin mor Maria och alla helgon hem till himmelen 
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden ur Psaltaren: I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, Herre, du trofaste Gud. Därefter Gloria Patri.

5) Jesus kommer åter, kröner sin brud/kyrka och skapar nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser lovsången ur Uppenbarelseboken: Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Därefter Gloria Patri.

Fr.o.m. "låset" ner till korset samma läsningar som i början. Men just vid låset: vänd fram den helige Andes duva denna gång (den som är förenad med jungfru Maria) och be:

O du helge Ande, kom.
Fyll dina trognas hjärtan med nåd och frid
och tänd i dem kärlekens eld, 

din levande låga,
du som från skilda länder och språk
samlar folken
i kristen tro och endräkt:
en enda helig kyrka.
Halleluja!
Halleluja!


*Veni Sancte Spiritus,
reple tuorum corda fidelium,
et tui amoris in eis ignem accende:
qui per diversitem linguarum cunctarum,
gentes in unitate fidei congregasti.
Alleluja!
Alleluja! 

Inga kommentarer: